İşbu yazı yoluyla sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirilmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, müşteri ve ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

I) Veri sorumlusu
Akçay Cad. No:170 K:2 Gaziemir/İzmir Adresinde bulunan Forbest İnşaat Yapı Tasarım Uygulama ve Tekstil Tic. Ltd. Şti. (kısaca “Forbest”) Mersis No: 0388064614000011 Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.
II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek
Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Forbest tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

Kişisel verileriniz;
1. Kampanya, satış ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmak için,
2. Düzenlediğimiz organizasyonlar ve sunduğumuz hizmetlere ile ilgili bilgi iletişimi yapılması için,
3. Sosyal medyada yapılan etkinlik haberlerinde kullanılmak amacıyla
4. Sunulan hizmetlerimizin kalitesinin artırılması için,
5. Hizmet/ürün alınması durumunda bu hizmetin gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için.

III) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnek olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir

1. Bize müşteri bilgi formu aracılığıyla iletmiş olduğunuz kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve finansal vb. bilgileriniz,
2. İlgilendiğiniz ürünler, teklif almak istediğiniz ürün veya hizmetler

IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;

1. Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
2. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve denetim firmalarına,
3. Kampanya, tanıtım ve duyurularımızın yapılabilmesi için bu süreçlerin içinde olan taşeron ve hizmet alınan 3.taraflara,
4. Müşteri şikayetlerinin çözümlenmesi amacıyla alınan ilgili departman çalışanı ve ilgili üçüncü kişilere,
5. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,

Veri aktarımı için rızanızı aldığımız diğer alıcılara, açık rızanız ya da Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

IV) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, Forbest veya Forbest adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; müşteri bilgi formu yolu ile ancak bununla sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya elektronik kanallar aracılığıyla ve açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Forbest tarafından, ticari faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi, Kanunlarca öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

V) Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

Forbest’e yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;
a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e. Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
g. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “Akçay Cad. No:170 K:2 Gaziemir/İzmir” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir talep dilekçenizin imzalı bir suretini info@forbestyapi.com mail adresine veya forbestinsyapi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Gönderilecek cevabın kişisel veri içermesi durumunda, verinin gönderileceği kişinin gerçekten siz olduğunuzu belirlemek için elden teslim, KEP ve noter vasıtası dışında yapılan başvurularda cevap hazır olduğunda teslim edilmesi için sizden kimliğinizi ispatlamanız talep edilecektir. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Yukarıdaki aydınlatma metni ve ilgili mevzuat çerçevesinde;

 Kişisel verilerimin ve özel nitelikte kişisel verilerimin işlenmesine, paylaşılmasına;
 Yurt dışına aktarılmasına,

rıza gösteriyorum.

Genel Aydınlatma Metni’ni indiriniz

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google

Sizi Arayalım